Regulamin

Regulamin przyznawania jednorocznego stypendium

im. Józefy „Dziuni” Iłendy z domu Chrul

1.      Stypendium zostało ufundowane przez rodzinę Józefy “Dziuni” Iłendy (1920 – 2016) celem upamiętnienie jej związków z Lidą i Ziemią Lidzką

2.      Stypendium jest przeznaczone dla młodzieży o polskich korzeniach, pochodzącej z Ziemi Lidzkiej i studiującej w Polsce.

3.      Stypendium jest przeznaczone przede wszystkim dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

4.      Stypendysta winien deklarować wolę ukończenia studiów, a w ich toku wykazywać się pozytywnymi ocenami z obowiązujących zaliczeń i egzaminów.

5.      Stypendium może również otrzymać osoba zaczynająca studia – wówczas powinna wykazać się dobrymi ocenami ze szkoły średniej.

6.      Wśród starających się o stypendium promowanie będą osoby wykazujące się obok dobrych ocen również pracą społeczną.

7.      Stypendium w wysokości 1000 PLN netto przyznawane jest raz w roku.

8.      Ogłoszenie o możliwości ubiegania się o stypendium będzie umieszczone na stronie internetowej Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Lidzkiej (www.tpziemilidzkiej.pl)              15 marca kolejnego roku od r. 2017 poczynając.

9.      Wypełnione wnioski o stypendium należy przesłać na adres TPZL ul.Barokowa 2 , 80-253 Gdańsk do 30 maja na formularzu, stanowiącym załącznik nr. 1 do niniejszego regulaminu. Równolegle należy przesłać informację o wysłaniu wniosku na adres jadwigakopec42@gmail.com.

10.  Dla oceny wniosków Zarząd TPZL powoła 3-osobową komisję, która wybierze ze swojego grona przewodniczącego.

11.  W razie złożenia 20 lub mniej wniosków Komisja będzie je oceniała w pełnym składzie. Powyżej tej liczby wnioski do oceny indywidualnej zostaną rozlosowane między członków komisji. Każdy z członków komisji wytypuje spośród przyznanych sobie wniosków najlepszego kandydata, a następnie z 3 kandydatów zostanie wyłoniony przez komisję beneficjent. Przed ostatecznym wyborem beneficjenta, 3 kandydatury wskazane przez Komisję zostaną skonsultowane z Fundatorem, a następnie zostanie wskazana osoba otrzymująca stypendium .

12.  Przewodniczący sporządzi z wyborów protokół i przekaże go prezesowi TPZL.

13.  Decyzja o przyznaniu stypendium zostanie podana 15 czerwca na stronie internetowej Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Lidzkiej (www.tpziemilidzkiej.pl) oraz przekazana beneficjentowi w sposób zapewniający bezpośrednią i szybką komunikację.

14.    Stypendium zostanie przekazane beneficjentowi w terminie 14 dni po ogłoszeniu na podane przez niego  konto bankowe.

                                                                                                                                                                         

Projekt  regulaminu opracowała  J. Kopeć 27.11.2016, zatwierdzony przez Zarząd 03.03.2017